naše Služby

Poskytujeme komplexné projekčné služby od návrhov až po finálny realizačný projekt a komplexné riešeniapotrebných profesií.

Spracovávame kompletnú projektovú dokumentáciu na všetky stupne :

Projekčná kancelária ONDREJKA a spol. bola založená ako rodinná firma už v roku 1993 ktorú založil Ing. Jozef Ondrejka spolu s manželkou . V roku 2000 po absolovovaní SPŠ Stavebnej začal v ateliéry v rámci praxe ako kreslič pracovať aj syn Ľubomír Ondrejka. Od začiatku bol ateliér koncipovaný na tvorbu individuálnych projektov Rodinných domov , bytovej výstavby , občianskych stavieb a priemyselných stavieb. V roku 2016 prevzal do svojich rúk zodpovednosť za rodinný ateliér syn Ing. Ľubomír Ondrejka. Pokračuje tak v odkaze a dobrom mene ateliéru ONDREJKA a spol. 

V našom skromnom portfóliu je niekoľko  projektov kde si dovolíme upriamiť pozornosť na niekoľko z nich.  

 • r.2001 – Prístavba kostola v obci Oreské
 • r.2004 – Rekonštrukcia kultúrneho domu v obci Vrbovce (DSP-nezrealizované)
 • r.2006 – Potraviny a pizzeria Fialka v meste Malacky (DSP)
 • r.2008 – Reštaurácia a Bar „RED GARDEN“ v meste Malacky (DSP) 
 • r.2017 – Rodinný dom v obci kostolište (vo výstavbe) (DSP)
 • r.2016 – Hala na lisovanie rastlinného oleja v meste Malacky (DUR-nezrealizované)
 • r.2018 – Záhradná chatka s možnosťou celoročného bývania v meste Malacky (DSP)
 • r.2019 – Zubná Ambulancia v Bratislave časť Poddunajské Biskupice (DSP v detaile RP vo výstavbe)
 • r.2005 /2019 -Prestavba a Nadstavba RD v obci Závod (2005 DSP – 2019 DSS.)  
 • r.2020 – Dom Ľudových Tradícií v obci Bánov (DSP v procese stavebného povolenia)


ARCHITEKTONICKÁ ŠTÚDIA

Slúži na premietnutie zámeru klienta do konkrétnej priestorovej podoby. Je to prvotný návrh podoby stavby.

Na čo slúži architektonická štúdia

Architektonická štúdia je proces návrhu Vášho rodinného domu a lebo inej stavby, ktorého výsledkom je elaborát, na základe ktorého je možné bez problémov spracovať projekt pre stavebné povolenie alebo projekt pre realizáciu stavby. Vďaka architektonickej štúdií si spolu ozrejmíme množstvo súvislostí, o ktorých ste pred tým možno ani netušili. V úvode štúdie spolu naformulujeme požiadavky na návrh stavby a spolu zistíme prípadné obmedzenia výstavby v danej lokalite.

Na základe týchto podkladov potom navrhneme pôdorys Vašej budúcej stavby. Navrhnutý pôdorys, obvykle po niekoľkých kolách úprav, získa finálnu podobu. Na základe pôdorysu vypracujeme 2D pohľady, kde spolu doladíme estetické a materiálové prvky.


Naša ponuka
Základná architektonická štúdia

Výsledkom tohto procesu je návrh stavby spracovaný v digitálnej forme vo formáte PDF.

Skladba dokumentácie

 • Výkres situácie stavby na pozemku
 • Pôdorysy všetkých podlaží
 • Rez
 • Všetky 2D pohľadyPoznámka:

 • Architektonická štúdia obsahuje jeden návrh na základe požiadaviek klienta a jednu prípadnú zásadnú zmenu návrhu. Drobné úpravy sú počas tvorby návrhu zahrnuté v cene štúdie. Drobné úpravy sú také, ktoré neovplyvňujú statické a ani funkčné riešenie objektu.
 • Dodanie projektovej dokumentácie je zvyčajne v jednom vyhotovení v tlačenej forme a v digitálnej forme vo formáte PDF na CD.


DOKUMENTÁCIA PRE ÚZEMNÉ ROZHODNUTIE
(DUR)

Slúži ako podklad na vydanie územného rozhodnutia

Na čo slúži projekt pre územné rozhodnutie

Projekt pre územné rozhodnutie slúži na vydanie územného rozhodnutia o umiestnení stavby. Je menej podrobný ako projekt pre stavebné povolenie. Využíva sa pri projektoch kde je vedené dvojstupňové povoľovanie stavby.

Naša ponuka

Projekt pre územné rozhodnutie ponúkame na základe ukončenej architektonickej štúdie, prípadne ak má klient jasnú a funkčnú predstavu o svojom budúcom dome (to znamená minimálne fungujúci pôdorys vrátane hrúbok stien, okien a dverí, nekreslený v mierke 1:100)

Skladba dokumentácie

 • Sprievodná správa
 • Výkresová časť
 • Doklady a vyjadrenia dotknutých orgánov

Poznámka:

 • Dodanie projektovej dokumentácie je zvyčajne v troch vyhotoveniach v tlačenej forme a v digitálnej forme vo formáte PDF na CD.


DOKUMENTÁCIA PRE stavebné povolenie
(DSP)

Slúži ako podklad na vydanie stavebného povolenia

Na čo slúži projekt na stavebné povolenie

Projekt na stavebné povolenie slúži na vydanie stavebného povolenia. Je menej podrobný ako projekt pre realizáciu stavby a neobsahuje výkresy detailov ani výkazy materiálov a prvkov. Projekt na stavebné povolenie vieme preto vypracovať rýchlejšie a lacnejšie ako projekt pre realizáciu stavby. Výhodný je hlavne pri jednoduchších rodinných domoch, ktoré sa dajú postaviť aj z projektu na stavebné povolenie a tým ušetriť potrebné financie na stavbu.


Naša ponuka

Projekt na stavebné povolenie ponúkame na základe ukončenej architektonickej štúdie, prípadne ak má klient jasnú a funkčnú predstavu o svojom budúcom dome (to znamená minimálne fungujúci pôdorys vrátane hrúbok stien, okien a dverí, nekreslený v mierke 1:100 alebo 1:50)

Skladba dokumentácie
 • Sprievodná správa
 • Súhrnná technická správa
 • Celková situácia stavby (Zastavovací plán)
 • Koordinačný výkres stavby
 • Dokumentácia stavebných a inžinierskych objektov
 • Statické posúdenie stavby
 • Energetické posúdenie stavby 
 • Prípojky
 • Technické zariadenie budovy
 • Projekt vykurovania
 • Požiarna bezpečnosť budovy
 • Elektroinštalácia a bleskozvod
 • Návrh okolia stavby
 • Projekt organizácie výstavby pri stavbách s osobitnými nárokmi na uskutočňovanie, pokiaľ nestačia údaje uvedené v súhrnnej technickej správe
 • Dokumentácia prevádzkových súborov
 • Celkové náklady stavby
 • Doklady


Poznámka:

 • Pri stavbách, ktorých riešenie je technicky jednoduché, sa obsah a rozsah projektu po dohode so stavebným úradom primerane zjednoduší.
 • Dodanie projektovej dokumentácie je zvyčajne v šiestich vyhotoveniach v tlačenej forme a v digitálnej forme vo formáte PDF na CD.


DOKUMENTÁCIA PRE REALIZÁCIU STAVBY
(DRS)

Slúži ako podklad  aby vedel realizátor celé dielo uskutočniť.

Na čo slúži projekt pre realizáciu stavby

Projekt pre realizáciu stavby  (realizačný projekt) slúži na vydanie stavebného povolenia, ako aj pre samotnú realizáciu stavby. Jedná sa o podrobnejší projekt ako je projekt na stavebné povolenie. Realizačný projekt obsahuje všetko čo je súčasťou projektu na stavebné povolenie, navyše obsahuje podrobnejšie okótované výkresy, riešenie stavebných detailov, výkaz okien a dverí, výkaz klampiarskych a stolárskych prvkov, výkaz výmer a materiálov ako aj rozpočet. Takisto projekty jednotlivých profesií sú spracované podrobnejšie a obsahujú výkresy navyše – napr. rezy kanalizáciou a vodovodom, podrobnejšie vykreslené kladačské plány a vystuženia atď.

Naša ponuka

Projekt pre realizáciu stavby ponúkame na základe ukončenej architektonickej štúdie, prípadne ak má klient jasnú a funkčnú predstavu o svojom budúcom dome (to znamená minimálne fungujúci pôdorys vrátane hrúbok stien, okien a dverí, nekreslený v mierke 1:100 alebo 1:50)

Skladba dokumentácie
 • sprievodná správa*
 • Súhrnná technická správa*
 • Celková situácia stavby*
 • Koordinačný výkres stavby
 • Dokumentácia stavebných a inžinierskych objektov
 • Statické posúdenie stavby
 • Prípojky
 • Technické zariadenia budovy
 • Projekt vykurovania
 • Elektroinštalácia a bleskozvod
 • Návrh úpravy okolia stavby
 • Projekt organizácie výstavby*
 • Dokumentácia prevádzkových súborov
 • Celkové náklady stavby

Doklady

Poznámka:

 • (*) – Tieto časti sa vypracovávajú iba v tedy, ak nebol vypracovaný samostatný projekt pre stavebné povolenie t.j. ak sa použije realizačný projekt aj na účel stavebného konania. V týchto   prípadoch musí obsahovať projekt aj všetky požiadavky stanovené pre projekt pre stavebné povolenie.
 • Dodanie projektovej dokumentácie je zvyčajne v šiestich vyhotoveniach v tlačenej forme a v digitálnej forme vo formáte PDF na CD.


JEDNOSTUPŇOVÝ PROJEKT
(JP)

V prípade malých stavieb, ako sú napr. rodinné domy a stavby podobného rozsahu, je výhodné projekt pre stavebné povolenie a realizačný projekt zlúčiť, takýto projekt sa nazýva jednostupňový. Ušetrí sa tým čas potrebný k získaniu stavebného povolenia a znížia sa náklady na projektovú dokumentáciu.

Na čo slúži Jednostupňový projekt

Projekt na stavebné povolenie vo forme jednostupňového projektu slúži na vydanie stavebného povolenia. Je menej podrobný ako projekt pre realizáciu stavby a neobsahuje výkresy detailov ani výkazy materiálov a prvkov. Projekt na stavebné povolenie vo forme jednostupňového projektu vieme preto vypracovať rýchlejšie a lacnejšie ako projekt pre realizáciu stavby. Výhodný je hlavne pri jednoduchších rodinných domoch, ktoré sa dajú postaviť aj z projektu na stavebné povolenie a tým ušetriť potrebné financie na stavbu.


Naša ponuka

Projekt na stavebné povolenie ponúkame na základe ukončenej architektonickej štúdie, prípadne ak má klient jasnú a funkčnú predstavu o svojom budúcom dome (to znamená minimálne fungujúci pôdorys vrátane hrúbok stien, okien a dverí, nekreslený v mierke 1:100 alebo 1:50)

Skladba dokumentácie
 • Sprievodná správa
 • Súhrnná technické správa
 • Celková situácia stavby (Zastavovací plán)
 • Koordinačný výkres stavby
 • Dokumentácia stavebných a inžinierskych objektov
 • Statické posúdenie stavby
 • Prípojky
 • Technické zariadenia budovy
 • Projekt vykurovania
 • Požiarna bezpečnosť budovy
 • Elektroinštalácia a bleskozvod
 • Dokumentácia prevádzkových súborov
 • Celkové náklady stavby

Doklady

Poznámka:

 • Pri jednostupňovom projekte, sa obsah a rozsah projektu po dohode so stavebným úradom primerane zjednoduší
 • Dodanie projektovej dokumentácie je zvyčajne v šiestich vyhotoveniach v tlačenej forme a v digitálnej forme vo formáte PDF na CD.


Dokumentácia skutkového stavu
(DSS)
(pasport stavby)

je zjednodušená dokumentácia stavby obsahujúca popis stavby, jednotlivých konštrukcií a zjednodušené výkresy stavby s overenými a zameranými rozmermi jednotlivých konštrukcií.

Na čo slúži pasport stavby

Pasport stavby nám slúži pre samotný návrh rekonštrukcie, modernizácie alebo energetickej optimalizácie, pri jednaní s úradmi a dotknutými orgánmi. V neposlednom prípade nám pasport stavby slúži aj na potvrdenie existencie stavby.

Kedy pasport stavby potrebujete

Potrebujete ho v prípade, že idete objekt rekonštruovať alebo modernizovať a nemáte k dispozícií žiadne podklady alebo podklady nezodpovedajú skutočnosti. Pasport stavby je neoddeliteľnou súčasťou na potvrdenie existencie stavby v prípade, že sa na danú stavbu nezachovali žiadne dokumenty preukazujúce technický stav danej nehnuteľnosti.

Naša ponuka
 • Prekreslenie jestvujúcich papierových projektov dodaných investorom bez kontroly skutkového stavu
 • Prekreslenie jestvujúcich papierových projektov dodaných investorom s kontrolou skutkového stavu
 • zameranie a zakreslenie existujúceho stavu objektu bez doložených papierových podkladov do digitálnej dokumentácie
Skladba dokumentácie
 • Sprievodná správa
 • Súhrnná technická správa
 • Situácia stavby
 • Dokumentácia stavebných a inžinierskych objektov
 • Prípojky
 • Technické zariadenia budov
 • Projekt vykurovania
 • Elektroinštalácia a bleskozvod
 • Dokumentácia prevádzkových súborov
 • Doklady


Poznámka:

 • Pri dokumentácií skutkového stavu sa obsah a rozsah projektu po dohode so stavebným úradom primerane zjednoduší.
 • Dodanie projektovej dokumentácie je zvyčajne v šiestich vyhotoveniach v tlačenej forme a v digitálnej forme vo formáte PDF na CD.


Ohlásenie drobnej stavby

 

Na čo slúži projekt na ohlásenie drobnej stavby
 • Drobné stavby sú stavby, ktoré majú doplnkovú funkciu pre hlavnú stavbu (napr. pre stavbu na bývanie, pre stavbu občianskeho vybavenia, pre stavbu na výrobu a skladovanie, pre stavbu na individuálnu rekreáciu) a ktoré nemôžu podstatne ovplyvniť životné prostredie, a to:
 • prízemné stavby, ak ich zastavaná plocha nepresahuje 25 m2 a výška 5 m, napríklad kôlne, práčovne, letné kuchyne, prístrešky, zariadenia na nádoby na odpadky, stavby na chov drobného zvieratstva, sauny, úschovne bicyklov a detských kočíkov, čakárne a stavby športových zariadení,
 • podzemné stavby, ak ich zastavaná plocha nepresahuje 25 m2 a hĺbka 3 m, napríklad pivnice, žumpy,
 • oplotenie,
 • prípojky stavieb a pozemkov na verejné rozvodné siete a kanalizáciu všetkých stavieb a pozemkov a pripojenie drobných stavieb a pozemkov na rozvodné siete a kanalizáciu hlavnej stavby.


Naša ponuka

Projekt na ohlásenie drobnej stavby ponúkame na základe konzultácie a špecifikácie  klientom

Skladba dokumentácie
 • Sprievodná správa
 • Situácia stavby
 • Dokumentácia stavebných a inžinierskych objektov
 • DokladyPoznámka:

 • Pri dokumentácií na ohlásenie drobnej stavby sa obsah a rozsah projektu po dohode so stavebným úradom primerane zjednoduší.
 • Dodanie projektovej dokumentácie je zvyčajne v štyroch vyhotoveniach v tlačenej forme.

ODBORNÉ KONZULTÁCIE

Na čo slúžia odborné konzultácie

V rámci odbornej konzultácie sa Vám pokúsime v čo najkradšom čase odovzdať čo najviac informácií, prípadne Vám pomôžeme s riešením Vášho problému z oblasti stavebníctva

AUTORSKÝ DOZOR

Na čo slúži autorský dozor

Autorský dozor vykonáva zhotoviteľ projektovej dokumentácie, ktorý tiež overuje dodržiavanie projektu v priebehu realizácie stavby a kontroluje, či sa dodržiavajú podmienky stanovené v stavebnom povolení.

 • zúčastňuje sa na kontrolných dňoch, ktoré zvoláva investor
 • vyjadruje sa k zmenám materiálového a technického riešenia
 • upovedomuje stavebníka popr. dotknutý orgán štátnej správy, ak zistí nedodržiavanie projektu, prípadne právnych predpisov a tiež technických noriem
 • ak nedostatky neboli včas odstránené, môže požadovať zastavenie práce na stavbe, atď.Poznámka:

Autorský dozor nie je náhradou stavebného dozoru! Stavebný dozor je nutné zabezpečiť zvlášť

ARCHITEKTÚRA A KONšTRUKCIE

Venujeme sa kompletnej projekčnej činnosti v architektúre a konštrukciách pozemných stavieb, od prvotného návrhu vo forme architektonickej štúdie až po realizačný projekt.

profesie

Druhou našou činnosťou je zabezpečenie komplexnej projekčnej činnosť v oblasti potrebných profesií, a to zdravotechniky, vykurovania, vetrania, statiky, elektroinštalácií, protipožiarnej bezpečnosti ,energetickej bilancie vo všetkých potrebných stupňoch dokumentácie